Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l'acceptació per part de l'Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs, tal com s'indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les vostres dades és Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) amb CIF Q1763003I i domicili a Plaça Jaume Vicens Vives, núm. 4 , CP 17001 de la localitat de Girona (d'ara endavant, “ ICAG ”). Les nostres dades figuren a l'Avís Legal d'aquesta web.

Qui és el Delegat de Protecció de dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l'ICAG, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones.

S'informa a l'interessat que Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals. L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte següents:

 • Nom: Anima Protecció de Dades, SL
 • Telèfon: 972 20 78 50
 • Correu electrònic: dpd@icag.cat

Principis que ICAG aplicarà a la informació personal dels interessats

En el tractament de dades personals dels Interessats, ICAG aplicarà els principis següents que s'ajusten a les exigències de la normativa vigent de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requereix el consentiment per al tractament de dades personals per a un o diversos fins específics que seran informats prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: se sol·liciten només aquelles dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són requerides, de manera que es tractin les mínimes dades possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat. ICAG informarà del termini de conservació corresponent. En el cas de la realització de subscripcions, periòdicament seran revisades les llistes de subscriptors i eliminats els registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. S'han pres totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o l'ús indegut de les dades dels interessats per part de tercers.

En el tractament de les dades, l'ICAG assumeix plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades. Les dades només seran tractades de forma lícita (únicament quan es disposi d'una base legal que ho permet i amb transparència davant de l'interessat), destinades a finalitats determinades, explícites i legítimes que s'informaran en el moment de recollida de les dades (sense que aquests siguin tractats posteriorment de forma incompatible amb aquests fins), tractant únicament les dades adequades, pertinents i limitades al necessari en cada cas i per a cada finalitat, mantenint-les degudament estiguin actualitzades, conservant-les durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública, aplicant mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades identificatives (nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, telèfon, signatura, signatura electrònica).
 • Dades de característiques personals (data de naixement, edat, sexe, nacionalitat).
 • Dades de circumstàncies socials característiques d’allotjament/habitatge, pertinença a associacions, llicències, permisos o autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, pertinença a col·legis o associacions professionals).
 • Dades de detalls d’ocupació (professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial d’ocupació).
 • Dades d’informació comercial (activitats o negocis, llicències comercials).
 • Dades econòmiques (dades bancàries de la targeta, utilitzada per efectuar el pagament de la reserva).
 • Reserves i cancel·lacions (dades de transaccions de béns i serveis rebuts per l'afectat).
 • Informació comercial (subscripció a les nostres newsletters)
 • Preferències o opinions sobre els serveis, tallers de formació, xerrades o trobades organitzades per l'ICAG.
 • Qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la correcta execució de la relació entre l'interessat i el Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG).

La negativa per part de l'Interessat a facilitar-nos determinades dades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació entre aquest i ICAG , veient-se afectada la prestació de serveis d' ICAG .                                            

Si l'interessat té qualsevol dubte en relació amb aquest apartat cal que us poseu en contacte amb ICAG a través de la direcció facilitada a l'apartat “Responsable de Tractament”.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

ICAG tracta les dades per exercir les seues competències i funcions. Els serveis de l'ICAG es descriuen a la seva web i a la seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i finalitats a què es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament (la relació actualitzada de les activitats de tractament que ICAG duu a terme es troba disponible al següent enllaç .

Amb el consentiment de l'interessat o atenent els interessos legítims d' ICAG , utilitzarem les dades de l'interessat per dur a terme algunes de les accions següents, basant-nos en la base de legitimació respectiva:

1) Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els utilitzem únicament per a aquest fi.

2) Atenció telefònica.

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden gravar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem.

3) Selecció de personal.

Recepció de currículums vitae que ens dirigeixen persones interessades a treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, per analitzar l'adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d'un any també les dades de les persones que no acabin sent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o un nou lloc de treball. No obstant això, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana

4) Registre de col·legiats

Gestionem el registre de les persones col·legiades per a l'organització de la prestació de serveis i l'enviament d'informació. Les dades no es comuniquen a terceres persones.

5) Prestació de serveis jurídics

Per gestionar serveis d'orientació, mediació i assistència jurídica registrem les dades de les persones beneficiàries dels serveis. Amb el seu consentiment previ les seves dades poden comunicar-se a Jutjats Contenciosos Administratius, al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i al Departament de Justícia.

6) Activitats de formació

A l'organització d'activitats formatives rebem dades de les persones que s'hi inscriuen, per tal d'organitzar la formació. Com a criteri general, les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa a la formació.

7) Informació d’activitats i serveis.

Amb l'autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens heu proporcionat per informar-vos de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals segons com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el vostre consentiment.

8) Gestió de dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors dels qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i les destinem únicament amb aquesta finalitat. En compliment de les obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l'administració tributària.

9) Videovigilància.

A l'accés a les nostres instal·lacions s'informa, si escau, de l'existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres graven imatges només dels punts en què està justificat per garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges només s'utilitzen per a aquesta finalitat. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

1) Compliment de les obligacions legals.

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius es fan seguint les normes reguladores de cadascun dels procediments. Es duu a terme en compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c) RGPD)

2) Complir missió en interès públic.

Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis tenen la justificació en satisfer l'interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l'interès públic (art. 6.1.e) RGPD)

3) Compliment duna relació contractual o precontractual.

Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, al grau i amb l'abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractuals, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s'incorporin a la nostra institució (art. 6.1.b) del RGPD).

4) En base al consentiment.

Quan fem enviaments d'informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit (art. 6.1.a) de l'RGPD)

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin sent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas, per tant, les dades personals proporcionades per l'interessat conservaran mentre estigui vigent la relació entre l'interessat i l'ICAG i, una vegada es produeixi la seva finalització o l'interessat sol·liciti la supressió de les seves dades, aquestes seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En segon lloc, es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l'ICAG i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència, les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar-ne el valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tractin exclusivament sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en cas d'incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Elecció Documental són un referent que determinen els criteris que ICAG acull per a la conservació o l'eliminació de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

ICAG únicament compartirà o facilitarà les teves dades a tercers en la mesura que sigui necessari i estigui permès o sigui obligatòria de conformitat amb la normativa vigent. En aquest sentit, les teves dades podran ser comunicades als destinataris següents:

 • Administracions Públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Diputacions) i Jutjats i Tribunals, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.
 • Proveïdors que presten serveis a ICAG relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament, com ara, però no limitant-se a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament o proveïdors de serveis relacionats amb l'atenció al client, advocats o gestories, bancs o entitats jurídiques o físiques vinculades a l' ICAG d'alguna manera .
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en cas que l'interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Dades de tercers

En cas que l'interessat hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, garanteix que les ha demanat lícitament i que ha subministrat a l'afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i es fa responsable de sol·licitar el consentiment del qualsevol afectat per a la cessió i el tractament de les seves dades de caràcter personal per part d' ICAG i dels destinataris contemplats en la present Política de Privadesa.

Dades de menors 

Com a criteri general només es poden comunicar dades de persones majors de 14 anys. En cas de menors de 14 anys, cal l'autorització dels pares o representants legals

Quins són els vostres drets quan ens facilita dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, ICAG deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, ICAG comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l'interessat, l'ICAG us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a ICAG , en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim per ICAG o un tercer, incloent-hi l'elaboració de perfils, a per tal que ICAG deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l'interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte amb ICAG i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l'interessat.

Finalment, l'interessat tindrà dret a presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des del web: https://apdcat.gencat.cat.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: secretaria@icag.cat 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'Usuari. L'Usuari pot configurar el vostre navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l'ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra Política de Cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Així mateix, aquest lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació com a Firewall, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics. Tots aquests sistemes de seguretat s'utilitzen per evitar l'accés no autoritzat a les dades tractades a través del web. Totes les dades que s'hagin d'introduir a través dels canals habilitats a aquest efecte al lloc web seran transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (https://...) de manera que cap tercer tingui accés a aquesta informació.

Modificacions de la nostra Política de Privadesa

Ocasionalment, ICAG podrà realitzar modificacions i correccions a la seva Política de Privadesa. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera us poden afectar.