El Col·legi

Comissions

Aquesta Comissió té com a objectiu vetllar per la defensa i el foment dels drets i les llibertats de les persones, en particular de les socialment més desafavorides (aturades, estrangeres, preses o sotmeses a discriminació per qualsevol motiu), davant de totes les actuacions institucionals, administratives o privades que violin, restringeixin o eliminin aquests drets i llibertats.

En aquest sentit, també ha de vetllar per garantir el respecte ple de l’exercici de l’advocacia en les seves relacions amb els organismes públics i amb l’Administració de justícia per a la defensa de l’efectivitat dels drets humans.

La Comissió està formada per advocades i advocats convençuts de la importància de la cultura dels drets humans i de la defensa dels drets i les llibertats de les persones, així com de la necessitat d’enfortir els principis i els valors de l’Estat democràtic de dret.

President: Sr. Jordi Espelt Plana

Vocal: Sra. Maria Carme Castañer Porras

Delegat a Juristes sense Fronteres: Sr. Eduard Torrent Puig