El Col·legi

Més enllà de l’obligació legal de la col·legiació com un requisit indispensable per a l’exercici de l’advocacia, que resulta de normes com la llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis professionals, la Llei 7/2006 del Parlament de Catalunya, i la llei 30/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador, el Col·legi de l’Advocacia, compleix una funció transcendent en la nostra societat.

Són funcions públiques del Col·legi garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional, com ara el d’utilitzar la llengua catalana en els àmbits on s’exerceix la professió. El Col·legi es converteix així en un instrument imprescindible per a la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris.

També són funcions públiques de l’entitat vetllar pels drets dels col·legiats/ades en l’exercici de l’advocacia, participar en l’acreditació de l’aptitud per exercir la professió i per a la formació continuada dels advocats/ades així com col·laborar amb l’Administració i amb les autoritats judicials.

En l’àmbit privat, correspon al Col·legi fomentar i prestar serveis en interès dels col·legiats/ades i intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre col·legiats/ades o entre aquests i terceres persones, sempre que les parts implicades ho sol·licitin de comú acord.

Per tot això, en els àmbits de la seva competència el Col·legi de l’Advocacia de Girona està al costat del col·legiat/ada i del ciutadà/ana.

Albert Sierra Vicens
Degà