El Col·legi

Comissions

La Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAG, presidida per un diputat o diputada de la Junta de Govern, actua com a òrgan de suport a aquesta darrera, a qui correspon la direcció i l’execució concreta de l’organització del servei del torn d’ofici, assistència al detingut/da i orientació jurídica dins la demarcació del Col·legi a Girona. 

La Comissió està integrada per un màxim de vint membres col·legiats/ades i adscrits/tes al servei del torn d’ofici que són designats/ades i cessats/des per la mateixa Junta de Govern; la seva missió és proposar a aquest òrgan, sense caràcter vinculant, l’adopció de qualsevol decisió que consideri necessària per al funcionament del servei del torn d’ofici.

La Comissió es reuneix quinzenalment, a convocatòria del president o la presidenta, per tractar els assumptes que determina el Reglament del torn d’ofici del Col·legi de Girona (Resolució JUS/454/2011, de 7 de febrer). En l’àmbit del nostre Col·legi, la Comissió del Torn d’Ofici, per delegació de la Junta de Govern, també coordina amb altres organismes i institucions públiques les mesures dirigides a la millora del servei.

La Comissió del Torn d’Ofici, a través del president o de la persona en qui aquest delegui, participa en les reunions de la Comissió d’Assistència Jurídica del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, que s’encarrega de coordinar les actuacions conjuntes de l’advocacia catalana en matèria de torn d’ofici, assistència al/la detingut/da i assistència jurídica gratuïta de Catalunya. Aquesta Comissió dóna suport tècnic i jurídic en la matèria als col·legis de l’advocacia de Catalunya, unifica els criteris d’interpretació i intervé en diferents comissions i grups de treball  amb l’Administració.

Finalment, el Col·legi de l’Advocacia de Girona és una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya, ja que té delegades les competències en matèria de justícia, i gestiona la subvenció de la prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta en la demarcació del Col·legi.

 

Presidenta: Sra. Glòria Samblàs González

Vocal: Sra. Judit Pont Riera

Sr. Carles Mac-cragh i Loro

Sra. Glòria Camps Ferrer

Sr. Martí Benítez Jaramillo

Sr. Gerard pla Llongarriu

Sr. Carles Muñoz Bossacoma

Sra. Rafa Rodriguez Martinez