El Col·legi

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ICAG

La memòria anual recull les activitats més rellevants que s’han dut a terme durant l’exercici anterior i resumeix els aspectes més destacats de les diferents àrees i tasques col·legials, com ara l’Escola de Pràctica Jurídica, la biblioteca i centre de documentació, les conferències i jornades formatives o la festa col·legial.

D’acord amb l’article 46 dels estatuts del Col·legi de l'Advocacia de Girona, la memòria s’aprova en l’Assemblea General Ordinària, que es reuneix per convocatòria de la Junta de Govern durant el primer semestre de cada any.

A més, cada tres mesos es remet una memòria trimestral als/les col·legiats/ades, a fi que puguin fer el seguiment de les activitats més recents del Col·legi.