El Col·legi

Comissions

El Col·legi de l’Advocacia de Girona, per la seva importància dins la societat, tant pel col·lectiu que representa com per les funcions que li són pròpies, s’ha de relacionar amb la resta de les institucions que, d’una manera o d’una altra, actuen en els diferents àmbits del dret en els quals exercim la nostra professió.

Per aquest motiu, i atesa la rellevància de la col·laboració i l’entesa entre tots aquests organismes, administracions, operadors jurídics, cossos policials, etc., el Col·legi, per mitjà d’aquesta Comissió, és present en totes les reunions de treball sobre temes transversals que afecten qüestions relacionades amb la nostra professió, i s’adreça a l’Administració i als organismes competents en aquells casos en què les situacions concretes expressades pel nostre col·lectiu requereixen donar-los a conèixer problemàtiques determinades o, simplement, mantenir-hi contactes amb la finalitat de compartir propostes i trobar solucions que beneficiïn l’Administració de justícia, l’exercici de la nostra professió i el servei que es presta al ciutadà.

Igualment, la Comissió acudeix a les reunions que convoca la Sala de Govern del TSJC en les visites d’inspecció rutinàries als jutjats i en les actuacions puntuals de la Inspecció a les quals se’ns crida per tal de donar a conèixer les problemàtiques dels jutjats que els/les col·legiats/ades ens assenyalen per mitjà de la bústia d’incidències del Col·legi.

President: Sr. Santi Soler Colomé

Vocals:  Sr. David Garrido Valeri

              Sra. Judit Pont Riera

               Representant de la Comissió del TO

               Representant de la Comissió de DDHH