El Col·legi

Comissions

Organismes internacionals com l’ONU han reconegut que les societats no es poden considerar veritablement democràtiques si no existeix la igualtat entre gèneres.

La consecució de l’objectiu de la igualtat plena i real entre homes i dones no significa anul·lar les diferències, sinó evitar que aquestes es converteixin en desigualtats i que, en el pitjor dels casos, les desigualtats acabin derivant en la violència masclista que les dones han patit històricament i que en tants casos continuen patint en ple segle XXI.

Des d’aquesta Comissió assumim el compromís de treballar per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i, en particular, per l’eradicació de la violència contra les dones, i mentre no s’assoleixi aquest objectiu, tan bàsic i, altrament, tan just, ens proposem implicar-nos activament en la defensa jurídica dels seus drets.

Així doncs, aquesta Comissió té com a objectiu central i prioritari treballar per la millora de la protecció de les víctimes de violència de gènere, entesa com la violència masclista que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho.

A partir d’aquest objectiu central s’estableixen unes línies d’actuació en el desenvolupament de la tasca de la Comissió; en concret, es tracta de les següents:

  • La sensibilització entorn de la violència de gènere i la seva prevenció.
  • El foment de la coordinació entre els diferents professionals que treballen en aquest àmbit, participant activament en les reunions del Protocol d’actuació en els casos de violència domèstica i de gènere a la demarcació de Girona.
  • La formació especialitzada dels professionals que treballen en aquest camp, especialment els advocats i les advocades que formen part del torn de víctimes de violència de gènere.
  • La millora dels aspectes judicials en matèria de violència de gènere.
     

Aquestes línies d’actuació s’han de materialitzar entrant en contacte amb associacions de dones del territori de les Comarques Gironines, així com amb els professionals que treballen en aquest àmbit i, especialment, amb els integrants del Protocol d’actuació en els casos de violència masclista a la demarcació de Girona.

La nostra és una comissió de treball oberta a tots els advocats i les advocades del Col·legi de l’Advocacia de Girona que tinguin una sensibilitat especial envers l’atenció i la protecció de les dones que pateixen aquest tipus de violència i envers l’eradicació d’aquesta xacra social que atempta contra els drets més bàsics de les dones: la seva llibertat i dignitat, la igualtat, i la seva integritat física i moral.

 

Presidenta: Sra. Maria Carme Castañer Porras

Vocals:      Sra. Carmen Calvo López

                   Sra. Marta Alsina Conesa

                   Sra. Yolanda Vilà Fernández

                   Sra. Nidia Camacho Casado

                   Sra. Anna Díez García

                   Sra. Maria Àngels Falgueras Estany

                   Sra. Laura Agüera Riera

                   Sra. Maria Umbert Gibernau

                   Sra. Eva Beneit Vila

                   Sra. Lorena Esteban Tercero