El Col·legi

Comissions

L’objectiu fonamental de la Comissió és promoure la formació en matèria mercantil  i continuar treballant en la comissió intercol·legial concursal, creada l’any 2003 amb la missió d’organitzar i dirigir tota la formació en matèria concursal i, principalment, els cursos anuals de formació per a administradors concursals. A més, la Comissió s’encarrega de recollir totes les novetats legislatives que van sorgint en l’àmbit mercantil.

La Comissió de Dret Mercantil es reuneix periòdicament per debatre i tractar els aspectes que poden ser interessants des de la perspectiva mercantil així com per organitzar els cursos de formació. Tots els companys i les companyes es poden dirigir a la Comissió a traves del seu president per a qualsevol aspecte que els pugui resultar d’interès. 

 

President: Sr. Francesc Rebled Sarrà

Vocals:      Sr. Santi Soler Colomé

                  Sr. Lluis Bielsa Serra