JAG

El JAG és una agrupació sense ànim de lucre que es constitueix amb les finalitats següents:

  • Defensar els interessos dels membres en el si del col·lectiu.  
  • Fomentar la participació dels advocats/ades joves en la vida col·legial.  
  • Impulsar la formació jurídica dels seus membres.  
  • Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d’interès per als membres, ja siguin de caràcter professional, formatiu, cultural o altres.  
  • Estudiar els problemes professionals específics dels/les advocats/ades joves i mirar de trobar-hi solucions.  
  • Col·laborar amb els òrgans de govern de l’ICAG a fi de participar en la vida corporativa.  
  • Contribuir a la defensa del prestigi de la professió.  
  • Mantenir contactes amb organitzacions d’advocats joves nacionals, estatals i internacionals per tal de col·laborar en les tasques d’interès comú.  
  • Fomentar el contacte del col·lectiu amb el món universitari.  
  • Incidir en la vida pública, social, cultural i jurídica.