El Col·legi

Comissions

La nostra és una comissió oberta a tots els/les advocats/ades interessats en l’exercici en la jurisdicció social que prèviament s’han apuntat a una llista gestionada des del mateix Col·legi. Les convocatòries de reunions s’adrecen a tots els inscrits, que hi participen voluntàriament en funció de l’interès que els generin els temes tractats.

Les reunions solen ser quinzenals o mensuals, segons la urgència dels assumptes que calgui examinar. Bàsicament s’hi comenten les incidències que van sorgint en el dia a dia, ja sigui als mateixos jutjats o en les diferents administracions directament vinculades al món social (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Institut Nacional i Tresoreria General de la Seguretat Social...).  

Igualment, es discuteixen i valoren els diferents criteris d’interpretació i aplicació de la normativa laboral, a més d’organitzar jornades, xerrades, conferències, etc. sobre la matèria.

Des de la Comissió també ens preocupem de la part ludicofestiva de l’exercici d’aquesta professió, organitzant els sopars i les festes que siguin necessaris.

 

Presidenta:  Sra. Marta Araus Llompart

Vocals:         Sra. Cèlia Carbonera

                      Sra. Isabel Pagès

                      Sr. Santi Pérez

                      Sr. Ricard Castaño

                      Sra. Marta Romaguera

                      Sra. Glòria Camps