El Col·legi

Comissions

L’any 2001 es va aprovar la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar a Catalunya. La nostra va passar a ser la primera comunitat autònoma que regulava la mediació familiar i es va convertir així en un referent per a les lleis autonòmiques posteriors. La Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar a Catalunya es limitava a la resolució de conflictes en situacions de crisi de convivència de les parelles, en cas de ruptura, separació o divorci.

L’any 2009 es va publicar la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol. Aquesta nova llei, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la civil.

El Decret 135/2012, de 23 doctubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, neix amb l’objectiu d’ampliar l’aplicació de la mediació a tots els àmbits de la vida de les persones i les entitats, consolidant la mediació con una nova eina de gestió de conflictes i de resolució extrajudicial.

 

REQUISITS DE LES PERSONES MEDIADORES

La condició de mediador o mediadora s’adquireix per la via de la inscripció i té com a requisits indispensables:

  • L’acreditació de la formació específica, consistent en cursos homologats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya:  

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/formacio_homologada/

  • Estar col·legiat/da
  • Acreditar l’assegurança de RC que empari la mediació
  • Remetre una petició d’alta al registre de mediadors del Col·legi, indicant els partits judicials d’actuació (i un domicili a cada partit judicial) i els següents extrems:
  • Has estat informat/da que les teves dades s’integren en un registre titularitat del Centre de Mediació de dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia.
  • Has estat informat/da que les dades que consten en el registre són públiques llevat que manifesti la seva reserva a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
  • Que acceptes estar en la Plataforma de l’e-catalunya a efectes de rebre el butlletí infomediació.

La petició es traslladarà a la Comissió de mediació i desprès a la Junta de Govern.

 

EL SOM

El SOM (Servei d’Orientació a la Mediació) és un servei que té per objecte impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes. Aquest servei el presta l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el marc dels diferents serveis d’orientació jurídica (SOJ).

Les funcions del SOM són:

a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació civil i mercantil.

b) Orientar i atendre la persona interessada en la mediació.

c) Informar sobre la mediació i les seves característiques.

d) Proporcionar el formulari de sol·licitud i facilitar l’ajuda necessària per omplir-lo.

e) Informar directament sobre els requisits necessaris per obtenir assistència jurídica gratuïta o derivar-ho al SOJ.

f) Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i oferir-li la mateixa informació i ajut quant a omplir la sol·licitud de mediació i d’assistència jurídica gratuïta.

g) Trametre ambdues sol·licituds a la seu del centre de mediació familiar de Catalunya corresponent al seu territori, juntament amb la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta o el seu reconeixement.

 

PROFESSIONALS QUE PRESTEN EL SERVEI: el Servei d’Orientació a la Mediació està format per lletrats exercents o no dins l’àmbit del Col·legi de l'Advocacia de Girona que també tinguin la condició de mediadors habilitats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i que s’hagin inscrit voluntàriament per dur a terme la tasca d’orientació.

Els advocats que prestin els seus serveis al SOM poden rebre l’assessorament de la Comissió de Mediació del Col·legi i del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya sobre totes les tasques i incidències pròpies de la funció d’orientació a la mediació.

 

OBLIGACIONS DEL MEDIADOR ORIENTADOR: donat el seu caràcter voluntari, la inscripció en el torn d’orientació a la mediació comporta l’obligació de prestar el servei durant un any natural des de la data d’inscripció, i només per causa justificada es pot renunciar al torn que pertoqui.

Transcorregut el termini esmentat, el mediador té llibertat per donar-se de baixa del SOM.

El mediador/a orientador/a es compromet a respectar la intimitat de les persones que siguin usuàries del SOM, a mantenir la reserva i a garantir la seguretat i la integritat de les seves dades i de totes les que obtinguin durant la prestació del servei.

Altrament, s’obliga a facilitar les dades o la informació que li sigui requerida per la Comissió de Mediació per a l’elaboració de la memòria del Servei. A més, es compromet a assistir a les sessions de formació i informació especialment destinades als mediadors orientadors que es duguin a terme, i a col·laborar amb la Comissió de Mediació del Col·legi en allò que sigui necessari per al bon funcionament del Servei.

Horari: cada mediador/a orientador/a presta el servei per torns rotatius.

Si el/la mediador/a orientador/a no pogués assistir al torn que li pertoqui per causa justificada, ho haurà de comunicar a la Comissió de Mediació amb una antelació de com a mínim 48 hores a fi i efecte que es pugui organitzar la substitució.

El/la mediador/a orientador/a s’obliga a tancar tots els expedients que iniciï personalment durant el seu torn, encara que ho hagi de fer fora del torn que li hagi estat assignat.

S’entén per expedient la formalització d’una sol·licitud per una part interessada, la comunicació a l’altra part o parts interessades (trucada telefònica i tramesa de carta), la confirmació de l’acceptació o no de la mediació per aquestes i, en tot cas, la formalització de la sol·licitud per totes les parts.

El Servei d’Orientació de Girona està operatiu els divendres de 10 a 13 h i els dimecres de 12 a 14 h.

El SOM tanca durant tot el mes d’agost i els dies compresos entre el 23 de desembre i el 7 de gener.

Retribucions: el/la mediador/a informador/a rep una retribució per les hores setmanals que cobreixi en els torns rotatius. El pagament es fa efectiu anualment, i la quantia depèn del pressupost total que hi destini el Departament de Justícia i de les despeses de funcionament del Servei.

 

President: Sr. Josep Viella Massegú

Vocal:  Sra. Roser Lavall Vigas

            Sra. Paloma Lavandeira Amenendo

            Sra. Eva Collell Hernández

            Sra. Glòria Peracaula Serra

            Sr. Alfonso Casas Flores