Atenció a la ciutadania

Violència contra les dones / Violència de Gènere

La violència de gènere, entesa com aquella violència que s’exerceix sobre les dones pel simple fet de ser-ho, és un atac flagrant als seus drets fonamentals i, en definitiva, un atac als drets humans. Si volem combatre aquesta xacra social, és indispensable que unim esforços i ens coordinem des de tots els àmbits professionals i institucionals a fi de prevenir i eradicar la violència masclista.

Des de fa molts anys, el Col·legi de l’Advocacia de Girona s’ha implicat d’una manera molt clara i activa en la defensa dels drets de les dones i en la lluita contra la violència de gènere.

És de la màxima importància que les dones víctimes de violència de gènere coneguin els seu drets; per aquest motiu, cal que estiguin assistides per un advocat o advocada especialitzat en la matèria que les assessori i que defensi els seus drets en qualsevol procediment judicial que s’iniciï arran de la denúncia de la situació de violència que pateixin.

Les dones víctimes de violència de gènere han de saber que tenen dret a rebre assistència jurídica gratuïta i especialitzada en tots els procediments que es derivin, de forma directa o indirecta, de la situació de violència i sota una única direcció lletrada, d’acord amb el que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, sobre mesures de protecció integral contra la violència de gènere (LIVG).

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica la Llei d’assistència jurídica gratuïta, la víctima de violència de gènere té dret a rebre assistència jurídica gratuïta amb independència de la seva capacitat econòmica. Aquest dret es manté des del moment en què la víctima interposa la denúncia o s’inicia el procediment penal i fins que aquest procediment s’acaba o fins que, un cop acabat el procediment, es dicta sentència condemnatòria. El benefici de justícia gratuïta es perd en el cas que es dicti una sentència absolutòria i aquesta esdevingui ferma, sense cap obligació de retornar el cost de les prestacions rebudes gratuïtament fins a aquell moment.

El Col·legi de l’Advocacia de Girona disposa d’un sistema  de torns de guàrdia d’advocats i advocades que estan disponibles tots els dies de l’any i en tots els partits judicials existents a les comarques gironines: Girona, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà, Blanes, Olot, Ripoll i Puigcerdà.

El Col·legi d’Advocats de Figueres, d’altra banda, també disposa d’aquest sistema de torn de guàrdia per al partit judicial de Figueres.

Les dones víctimes de violència de gènere, per tant, poden estar assistides d’un advocat especialitzat en la matèria per tal que les assessori i defensi des d’un inici, és a dir, des del mateix moment que interposen la denúncia contra l’agressor.

Aquest advocat assumeix la direcció jurídica del procediment penal que s’iniciï amb relació als delictes imputats a l’agressor així com també la del procediment civil de separació o divorci de la parella i de mesures relacionades amb els fills menors.

La dona víctima de violència de gènere té dret a l’adopció de les mesures de protecció que es puguin derivar de la sol·licitud d’ordre de protecció prevista en l’article 544 ter de la LECR.

L’ordre de protecció és una resolució judicial que, en els supòsits en els quals, havent-hi indicis fonamentats de la comissió de delictes o faltes de violència de gènere, es doni una situació objectiva de risc per a la víctima, s’exerceix mitjançant l’adopció de mesures cautelars penals i/o civils, així com l’activació d’una sèrie de mesures d’assistència i protecció social.

L’ordre de protecció es pot demanar en qualsevol comissaria de policia, al jutjat, a la fiscalia, a les oficines d’atenció a la víctima, als serveis socials i a les institucions assistencials dependents de les administracions públiques.

L’ordre de protecció confereix a la víctima un estatut integral de protecció que ha de comprendre les mesures civils, penals i assistencials i de protecció social establertes en l’ordenament jurídic i que es pot fer valer davant de qualsevol autoritat i Administració pública.

Les mesures que pot dictar el jutge són:

  • Mesures penals: respecte a l’agressor es pot adoptar qualsevol de les mesures previstes en la legislació processal penal, com ara mesures privatives de llibertat, presentacions personals davant el jutjat, una ordre d’allunyament, la prohibició de comunicació, la prohibició de tornar al lloc del delicte o residència de la víctima, la prohibició de la tinença d’armes i altres objectes perillosos i la seva retirada.

L’ordre de protecció implica el dret de la víctima a ser informada permanentment sobre la situació processal i penitenciària de l’agressor.

  • Mesures civils: atribució de l’ús de l’habitatge familiar, determinació del règim de custòdia i de comunicació entre els fills i els progenitors, la prestació d’aliments així com qualsevol altra disposició que es consideri oportuna a fi d’apartar el menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis. Aquestes mesures només les pot sol·licitar la víctima o el seu representat legal, i el ministeri fiscal quan hi hagi fills menors o incapaços.

Finalment, cal destacar que el Col·legi de l’Advocacia de Girona també ofereix el SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ); prestat per advocats o advocades, consisteix a atendre les persones que requereixen una primera orientació jurídica no especialitzada. 

El SOJ és un servei públic i gratuït d’atenció jurídica personalitzada que s’ofereix als partits judicials següents:

  •  SOJ Girona, situat a l’edifici dels Jutjats de l’avinguda Ramon Folch, 4-5; l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

  •  SOJ Blanes, situat a l’edifici dels Jutjats del carrer Ter, 51; el servei es presta els dimarts i dijous de 10 a 13 h.

 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA:

- Per la WEB cliqueu aquest enllaç: DEMANAR CITA PRÈVIA

- Per TELÈFON:  972 21 02 08 (marcar l'extensió 2 i després extensió 2 per cita prèvia) 

 

Informació addicional

Telèfons d’interès

Línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120 (trucada gratuïta). Institut Català de les Dones

Atenció Ciutadana de la Generalitat (24 hores): 012

Mossos d’Esquadra: 088

 

Enllaços relacionats

Enllaç de Benestar de la Generalitat

Enllaç de violència domèstica de la Generalitat

Mapa de recursos per a les comarques gironines