El Col·legi

Comissions

L’article 32.21 dels estatuts del Col·legi preveu, entre les funcions i facultats de la Junta de Govern, la d’establir, crear o aprovar les delegacions, agrupacions, comissions o seccions de col·legiats/ades que puguin interessar per a les finalitats de la corporació, regular-ne el funcionament i fixar les facultats que, si escau, se’ls puguin delegar.

D’altra banda, l’article 33.4 dels estatuts concreta que la Junta de Govern pot crear les comissions que consideri convenients i que aquestes, en tot cas, han de ser presidides pel degà o pel membre de la Junta de Govern en qui el degà mateix delegui aquesta tasca.

A continuació es detallen les comissions del Col·legi de l'Advocacia de Girona, amb indicació del seu/de la seva president/a i dels col·legiats/ades que en formen part.

Totes les comissions, sense excepció, resten a disposició dels col·legiats/ades per a tots els dubtes i les consultes que se’ls puguin plantejar.