El Col·legi

Comissions

L’advocacia és una professió lliure i independent que presta un servei a la societat en interès públic i que s’exerceix en règim de competència lliure i lleial, a través del consell i la defensa dels drets i els interessos públics o privats, mitjançant l’aplicació de la ciència i la tècnica jurídiques amb vista a la concòrdia, la justícia i l’efectivitat dels drets i les llibertats fonamentals.

L’exercici de la nostra professió està sotmès a la normativa legal i estatutària i és fidel al respecte de les normes i els usos de la deontologia professional i del règim disciplinari col·legial; aquestes normes i usos són la deontologia. Estem obligats a donar-hi compliment i per això vetlla la Comissió de Deontologia Professional del nostre Col·legi.

No veieu ni en la comissió deontològica ni en el seu president i vocals només uns referents sancionadors; penseu que, com de fet ja passa actualment, jo mateix i tots nosaltres estem oberts a les vostres consultes per tal de prevenir el que pot acabar essent una queixa. En qualsevol cas, heu de saber que davant una queixa actuarem sempre en defensa de la legalitat i també pel manteniment de la dignitat de la nostra professió.

Restem a la vostra disposició.

President: Sr. Josep Viella Massegú