Veure totes les notícies

17/03/2014

Reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament d'estrangers

Com es va informar a través de la circular 41-2014:

En el BOE del passat dissabte 15 de març va ser publicat el Reial decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior dels centres

d'internament d'estrangers.

 

Aquesta disposició era llargament esperada, doncs el règim d'aquests centres es contenia bàsicament en l'article 258 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i en l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 22 de febrer de 1999.

 

El nou Reglament, que deroga les disposicions esmentades, regula l'organització i estructura dels centres, l'estatut jurídic dels estrangers internats, els procediments administratius d'ingressos, sortides, trasllats i conduccions, així com les normes de convivència i règim interior i les mesures de seguretat als centres.

 

Del seu contingut cal destacar l'article 15, dedicat als “Serveis d'assistència social, jurídica i cultural”, en l'apartat 4 del qual es preveu que “Els centres disposaran de dependències que assegurin la confidencialitat de l'orientació jurídica que presti a l'intern el seu advocat.”

 

Així mateix, és rellevant que es reconegui com a dret dels interns, en l'article 16.2.h), el dret “A ser assistit d'advocat, que se li proporcionarà d'ofici si escau, i a comunicar-se reservadament amb el mateix, fins i tot fora de l'horari general del centre, quan la urgència del cas ho justifiqui”.

 

T'adjunto el Reglament per al teu coneixement.

 

Ben cordialment,

 

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà

 

Girona, 17 de març de 2014