Veure totes les notícies

13/09/2021

Les associacions de jutges defensen un nou sistema d’elecció del CGPJ

Les qua­tre prin­ci­pals asso­ci­a­ci­ons de jut­ges han defen­sat en un comu­ni­cat con­junt un nou sis­tema d’elecció dels vocals del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial (CGPJ) i han cri­ti­cat que s’uti­litzi el debat polític sobre la qüestió “amb fina­li­tats exclu­si­va­ment par­ti­dis­tes”. L’Asso­ci­ació Pro­fes­si­o­nal de la Magis­tra­tura, l’Asso­ci­ació Judi­cial Fran­cisco de Vito­ria, Jut­ges i Jut­ges­ses per la Democràcia i el Fòrum Judi­cial Inde­pen­dent afir­men que estan totes d’acord amb la neces­si­tat que els vocals siguin tri­ats pels jut­ges, “segons un sis­tema democràtic que asse­guri la repre­sen­tació de totes les cate­go­ries i sen­si­bi­li­tats exis­tents dins la car­rera judi­cial”. Tan­ma­teix, no coin­ci­dei­xen en si cal fer-ho “amb caràcter imme­diat o més enda­vant”.

“Aquesta dis­crepància, per impor­tant que sigui, és com­ple­ta­ment ali­ena a les diferències que exis­tei­xen entre les for­ma­ci­ons polítiques a propòsit d’aquesta qüestió”, apun­ten. A més, les qua­tre asso­ci­a­ci­ons urgei­xen a la reno­vació del CGPJ perquè la interi­ni­tat actual és “una greu ano­ma­lia ins­ti­tu­ci­o­nal que ha de ser cor­re­gida”.

“Els jut­ges espa­nyols ens man­te­nim ali­ens a les dis­pu­tes polítiques” i “el com­promís de les asso­ci­a­ci­ons judi­ci­als és tre­ba­llar perquè això segueixi sent així en el futur”, remar­quen en res­posta a “les decla­ra­ci­ons de res­pon­sa­bles polítics”.

Font: El Punt Avui