Veure totes les notícies

16/03/2023

L'advocacia reclama una solució immediata al conflicte entre LAJs i Ministeri que permeti reactivar el servei públic de justícia

El Ple de l' Consejo General de la Abogacía Española, reunit de nou amb caràcter d'urgència per abordar la vaga indefinida dels Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ), mostra la seva preocupació profunda pels greus perjudicis que aquest conflicte està produint en el dret a la tutela judicial efectiva de tota la ciutadania .

La vaga, que ja dura més de 8 setmanes, està generant una situació insostenible per al servei públic de justícia i, consegüentment, un irreparable perjudici a desenes de milers de persones.

Per això, els degans i deganes dels 83 Col·legis de l'Advocacia i la resta de membres del Ple del Consejo General de l'Advocacia exigeixen a les parts en conflicte que intensifiquin al màxim el procés de negociació per assolir un acord de manera immediata, que permeti reactivar amb més celeritat un servei públic essencial per a la ciutadania. A aquests efectes, és fonamental establir un calendari accelerat i continuat de negociacions encaminat a aconseguir, com més aviat millor, l'acord.

 La prolongació d'aquest conflicte greu mostra una vegada més que és imprescindible avançar en la cultura de l'acord. Mentre s'assoleix aquest acord necessari, és fonamental que es compleixin d'una manera efectiva els serveis mínims per part dels LAJS, atenent consideracions de pura humanitat en aquelles tramitacions i actuacions urgents que afecten d'una manera especialment greu la ciutadania. Per això, també és fonamental que el Ministeri de Justícia dugui a terme una efectiva supervisió del compliment dels serveis mínims, informant públicament amb regularitat, i adoptant les mesures oportunes en aquells casos en què s'incompleixin.

De la mateixa manera, reclamem que els LAJs apliquin criteris homogenis a les notificacions de suspensió d'assenyalaments, amb una antelació suficient i, per tant, mai inferior a 48 hores. Aquesta és l'única manera de conciliar mínimament el seu exercici del dret de vaga amb la resta de drets de la pròpia ciutadania, i evitar així que es produeixin encara més gravàmens dels que aquest conflicte està creant ja aquella i tots els professionals que formem part del servei públic de justícia.

Finalment, és fonamental que el Ministeri de Justícia, el CGPJ, la FGE, les comunitats autònomes amb competència transferides i l'advocacia i la procura preparin de manera proactiva un pla de recuperació de l'activitat del servei públic de justícia, per al seu desplegament immediat després de la resolució de la vaga, a lefecte de recuperar els terminis de resolució previs a aquesta. De la mateixa manera, caldrà establir un sistema esglaonat de notificacions, per evitar vulnerar el dret de defensa de la ciutadania. Igualment, cal evitar mesures que en el passat s'han mostrat absolutament ineficaces i inútils com l'habilitació de períodes inhàbils.

 

Redacció: Consejo General de la Abogacía Española

Enllaç: https://www.abogacia.es/ca/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-una-inmediata-solucion-al-conflicto-entre-lajs-y-ministerio-que-permita-reactivar-el-servicio-publico-de-justicia/

Font: www.abogacia.es