Veure totes les notícies

19/09/2022

Informar d’infraccions serà llei

Una persona signant un document | ARXIU/COMPCAT

El Govern aprova el projecte de Llei per protegir les persones que denunciïn incompliments a les seves empreses

El dimarts dia 13 de setembre, el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Justícia, el Projecte de Llei que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció, transposant la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei, les empreses de més de 250 treballadors, administracions, organismes i altres entitats obligades (com, per exemple, partits polítics, sindicats, patronals i les fundacions que rebin o gestionin fons públics), tindran com a màxim tres mesos per disposar d’un canal de denúncies. En el cas de les empreses d’entre 50 i 249 treballadors, el termini s’allargarà fins a l’1 de gener de 2023 (informació que consta a la disposició transitòria tercera de l’avantprojecte i que segurament s’haurà d’adaptar depenent de quan entri en vigor).

L’objecte de la citada Llei és protegir a les persones que informin sobre incompliments que afectin l’interès general, fet que determina que la col·laboració ciutadana sigui clau per poder desmantellar certes pràctiques corruptes. La bona fe, la consciència honesta que s’ha produït o pot produir-se el fet denunciat, constitueix un requisit indispensable per poder portar a terme la protecció de l’informant.

Les persones informants (anomenades també, denunciants, comunicants o alertadores) que són objecte de protecció han d’haver informat sobre:

-Qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del Dret de la UE (com, per exemple, contractació pública, serveis i productes financers, prevenció i blanqueig de capitals, finançament al terrorisme, seguretat dels productes, seguretat del transport, protecció del medi ambient, seguretat dels aliments, sanitat i benestar animal, salut pública...)

-Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, o bé que vulnerin l’ordenament jurídic, sempre que no estiguin regulades ja per una norma específica.

-Informació sobre infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball (que no estiguin recollides en la normativa específica sobre la matèria).

Una eina accessible

El canal de denúncies ha de ser una eina accessible per rebre denúncies tant escrites com verbals i fàcil d’utilitzar. S’ha de gestionar de manera segura i ha de garantir totes les previsions i requisits establertes a la Directiva i a la futura llei espanyola, i especialment la confidencialitat de la identitat de la persona alertadora, així com la confidencialitat de les parts que intervinguin en la denúncia (art. 9.1 a de la Directiva UE) i impedir l’accés al personal no autoritzat. L’anonimat és una possibilitat per garantir la confidencialitat de la persona denunciant.

Tot i que la Llei no ho estableix, podem afirmar que cada vegada hi ha més interès per disposar de mesures de protecció per part de les empreses, ja que els incompliments poden ser comesos tant pels administradors com pels empleats o subordinats, dins l’exercici de les seves activitats, en benefici de l’empresa, per manca de supervisió o control per part dels administradors o dirigents.

El canal de denúncies és un dels elements bàsics que, amb el mapa de riscos inherents, la definició dels processos empresarials associats als riscos penals de la persona jurídica, l’inventari d’elements de control i el codi ètic, formen el sistema de gestió de Compliance de l’empresa.

Com afirmava el Delegat Territorial de Girona de COMPCAT, Antoni Pérez De-Gregorio i Capella, en un article publicat al Diari de Girona, «aquest interès respon a un doble objectiu: un clarament preventiu, ja que disposar d’un programa de compliment normatiu o Compliance, serà l’única manera d’eximir-se de responsabilitat penal en el cas que es cometi en el si de l’empresa algun dels delictes que estableix el Codi Penal, i un segon objectiu, consistent a guanyar transparència i competitivitat a la seva empresa, evitant danys reputacionals».

Des de l’Associació Catalana de Compliance (COMPCAT), una associació sense ànim de lucre nascuda l’any 2016 amb la finalitat d’agrupar a professionals i empresaris de Catalunya, les activitats dels quals i/o interessos estan lligats a l’àmbit del compliment normatiu o Compliance, estem treballant per incrementar l’interès de les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses (pimes), i transferir la cultura preventiva del compliment normatiu, en tots els seus àmbits.

 

Redacció: Mita Cases Torremorell

Enllaç: https://www.regio7.cat/societat/la-pagina-de/2022/09/19/informar-d-infraccions-sera-llei-75605885.html

Font: www.regio7.cat