Veure totes les notícies

22/11/2021

Impuls al dret català

Enguany, se celebra el cinquantè aniversari del II Congrés Jurídic Català que, durant el franquisme, va unir professionals del sector que van anteposar la defesa del dret català al pensament individual

Tres congressistes que hi van participar lamenten que l’esperit que va planar sobre aquella cita no marqui la societat actual

  Un total de 500 repre­sen­tants de l’àmbit jurídic van par­ti­ci­par, aquest mes fa cin­quanta anys, en el II Congrés Jurídic Català, cele­brat entre el 19 d’octu­bre i el 18 de novem­bre del 1971 a dife­rents ciu­tats del país. Aque­lla experiència, con­vo­cada en el tram final del fran­quisme, tenia com a propòsit trac­tar temes com ara la Com­pi­lació del dret civil espe­cial de Cata­lu­nya, l’esta­tut de la dona cata­lana, la fili­ació i la pater­ni­tat. També es va par­lar de l’ús ofi­cial del català en la vida jurídica i, entre d’altres, es va dema­nar que es creés el tri­bu­nal de cas­sació. El congrés va reu­nir advo­cats, jut­ges, nota­ris, pro­cu­ra­dors... La jor­nada final, recorda un dels orga­nit­za­dors, l’excon­se­ller de Justícia Josep Guàrdia, es va sus­pen­dre com a pro­testa per la detenció de dos con­gres­sis­tes vin­cu­lats a l’Assem­blea de Cata­lu­nya, Josep Andreu Abelló i Josep Solé. El car­tell que anun­ci­ava el congrés va ser obra de l’artista Joan Miró, que el va donar gràcies a l’amis­tat que l’unia al notari Rai­mon Noguera.

  El segon congrés va arri­bar 35 anys després del pri­mer, el del 1936, que la Guerra Civil espa­nyola va estron­car. Ni tan sols es con­ser­ven docu­ments del moment. “A Cata­lu­nya, hi ha hagut sem­pre molta tra­dició de con­gres­sos jurídics; en el segle XIX ja se’n feien”, apunta Guàrdia. Tant ell com dos con­gres­sis­tes més dels que hi van par­ti­ci­par, Teresa Perelló i Joan Xiol, recor­den que l’ambi­ent que es res­pi­rava “era de democràcia, lli­ber­tat i cata­la­nisme, amb res­pecte per la llen­gua i el dret”. “Hi havia molta gent d’esquer­res –hi afe­geix Guàrdia–; el PSUC era un par­tit molt ben orga­nit­zat. També gent fran­quista, és clar. Però no va ser un impe­di­ment en l’objec­tiu comú de des­ple­gar el dret de Cata­lu­nya.” El pre­si­dent de l’Acadèmia de Juris­prudència i Legis­lació de Cata­lu­nya, Fran­cesc Tus­quets, estudiós del tema, hi afe­geix: “Va haver-hi molta har­mo­nia. Els pro­fes­si­o­nals esta­ven molt cohe­si­o­nats. L’objec­tiu de defen­sar el dret català va unir gent que pen­sava dife­rent.”

  I la presència de dones? Res­pon Teresa Perelló, que ales­ho­res s’aca­bava de lli­cen­ciar: “N’érem poques, mal­grat que les estu­di­ants hi podien assis­tir. Hi havia dones a la facul­tat, però no totes exer­cien.” Guàrdia res­salta el fun­ci­o­na­ment democràtic del congrés, en què “tots els vots valien el mateix, fos­sis estu­di­ant de dret o jutge”.

  En aquell congrés, també es va par­lar de llen­gua. Joan Xiol, que hi va par­ti­ci­par amb el seu pare, lamenta que la nor­ma­lit­zació del català en la justícia “sigui un repte pen­dent encara avui dia”. “Vam ser valents perquè eren temps en què podies aca­bar al jut­jat per exhi­bir una pan­carta en català”, explica Teresa Perelló. El 1971, la dic­ta­dura encara era pre­sent, però el congrés no va patir cap mena de cen­sura perquè tot­hom tenia molt clar “fins on es podia arri­bar per no tenir pro­ble­mes amb el règim”. Això no obs­tant, Joan Guàrdia es mos­tra con­vençut que van poder “reco­llir molt bé les deman­des de la soci­e­tat”.

  El ter­cer congrés mai no s’ha arri­bat a cele­brar. Actu­al­ment, coin­ci­dei­xen tots qua­tre, el con­text polític impe­di­ria desen­vo­lu­par-lo amb nor­ma­li­tat. I apro­fi­ten per recla­mar als par­tits que copiïn l’espe­rit d’aque­lla cita i “situïn l’interès comú per sobre dels interes­sos dels par­tits”.

  La com­me­mo­ració de les noces d’or del segon congrés va tenir lloc a prin­cipi de set­mana, a la sala d’actes del Col·legi de l’Advo­ca­cia de Bar­ce­lona (Icab). Hi van assis­tir uns 35 con­gres­sis­tes de la setan­tena que es van poder loca­lit­zar, explica Tus­quets, perquè no tot­hom s’hi pot des­plaçar. En la cita del 1971, els con­gres­sis­tes van posar el punt final ento­nant el Cant de la senyera. Dimarts, la coral de l’Icab va reme­mo­rar aquell ins­tant.

  Font: elpuntavui.cat