Veure totes les notícies

09/06/2021

Acord polític per una nova llei d’habitatge que eviti desnonaments a la tardor

 ERC, Junts, la CUP i els comuns donen suport a una proposició de llei que pretén recuperar articles suspesos pel TC

 Vol protegir algunes ocupacions

  Men­tre a Madrid con­ti­nua estan­cada la nova llei de l’habi­tatge, el grup pro­mo­tor de la llei 24/2015 va regis­trar ahir una nova pro­po­sició de llei al Par­la­ment de Cata­lu­nya per poder recu­pe­rar els arti­cles de la llei 17/2019 anul·lats pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal i evi­tar així que a la tar­dor, quan el 9 d’agost acabi la moratòria actual, hi hagi una allau de des­no­na­ments. El grup va com­parèixer acom­pa­nyat pels repre­sen­tants polítics d’ERC, Junts per Cata­lu­nya, la CUP i En Comú Podem, que van garan­tir el seu com­promís d’agi­li­tar la tra­mi­tació per la via d’urgència per tenir la nova llei a finals d’octu­bre.

  Amb aquesta nova llei, es torna a obli­gar els grans teni­dors, ente­nent com a grans teni­dors els pro­pi­e­ta­ris de deu immo­bles i no de quinze com fins ara, a ofe­rir un llo­guer social a famílies vul­ne­ra­bles no només, com sí que pre­veu la llei 24/2015, si no es pot pagar la hipo­teca o el llo­guer, sinó també –i és això el que va anul·lar el TC– en els casos d’extinció de con­trac­tes de llo­guer i fins i tot en alguns casos d’ocu­pació d’habi­tat­ges. També obliga a la cessió durant set anys dels habi­tat­ges buits de bancs i grans teni­dors.

  La por­ta­veu del grup pro­mo­tor de la llei 24/2015, Lucía Del­gado, va expli­car que durant l’any que va estar en vigor la llei 17/2019 es van acon­se­guir més de 2.200 llo­guers soci­als i que el dic­ta­men del TC va dei­xar sense aquesta pos­si­bi­li­tat unes 3.500 famílies. Del­gado va rei­te­rar que la pandèmia ha agreu­jat aquesta situ­ació de vul­ne­ra­bi­li­tat i va vati­ci­nar que sense aquesta nova llei que amplia els pre­cep­tes pels quals es pot dema­nar un llo­guer social “vindrà un tsu­nami de des­no­na­ments”. El càlcul, segons va subrat­llar Del­gado, és que hi hagi unes 26.000 famílies, “una xifra molt supe­rior a la del pic del 2013”. La nova llei podria ser un fre en aquest sen­tit, perquè pre­veu també la reno­vació dels milers de llo­guers soci­als que ja han vençut. El grup pro­mo­tor va recor­dar ahir que Cata­lu­nya lidera el rànquing de des­no­na­ments, amb 38 famílies des­no­na­des diària­ment durant el pri­mer tri­mes­tre del 2021, d’acord amb les últi­mes dades del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial.

  Un mes

  La nova llei també pretén aco­tar a un mes el ter­mini que té un gran teni­dor per ofe­rir un llo­guer social abans de pre­sen­tar una demanda judi­cial. En aquest sen­tit, van dema­nar “valen­tia” a les admi­nis­tra­ci­ons, i el grup pro­mo­tor va cri­ti­car que els ajun­ta­ments i l’Agència d’Habi­tatge “no fes­sin tots els pos­si­bles perquè s’apliqués al cent per cent”.

  El mem­bre de la comissió jurídica del grup pro­mo­tor de la llei 24/2015 Josep Babot va recor­dar que el TC va tom­bar els arti­cles que ara es tor­nen a pre­sen­tar “per un defecte de forma” i es va mos­trar con­vençut que el fet de pre­sen­tar-ho com a pro­jecte de llei i no com a decret llei ho impe­dirà aquest cop.

  Primera llei que promou el nou Parlament

  La nova llei d’habitatge serà la primera que promourà el nou Parlament. És tota una declaracions d’intencions. El diputat d’ERC Pau Morales va recordar que era “un dels acords” signats amb la CUP i Junts. Glòria Freixa, de Junts per Catalunya, però, va apel·lar a l’infrafinançament endèmic en polítiques d’habitatge i va subratllar que “no podem carregar al propietari particular les polítiques que cal fer des de l’administració”. Susanna Segovia, d’En Comú Podem, va mostrar el seu compromís d’afavorir que la tramitació de la llei sigui accelerada i va demanar al govern “valentia política” per desplegar-la. També la diputada de la CUP Montserrat Vinyets va exigir que es destinin “partides pressupostàries potents” per dotar de recursos la futura llei.

  La portaveu del grup promotor, Lucía Delgado, va destacar que el registre del projecte de llei “és un missatge d’esperança” per a moltes famílies.

  Font: El Punt Avui