El Col·legi

Comissions

COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Des del Col·legi de l’Advocacia de Girona, on l’ús social del català és majoritari, s’ha mantingut sempre una sensibilitat i especial preocupació per la defensa dels drets humans, entre els quals el de poder defensar-se en la llengua pròpia com un dels drets fonamentals de qualsevol estat de dret.

L’esperit d’aquesta Comissió és aconseguir que es normalitzi l’ús d’aquesta llengua també en el món judicial fins assolir l’efectiva  i  plena igualtat de drets lingüístics i la implicació dels advocats i advocades en aquest objectiu.

Amb aquesta vocació la Comissió de Normalització Lingüística del Col·legi de l’Advocacia de Girona vetlla per garantir l’ús del català  a l’Administració de Justícia des de dues vessants d’actuació:  la de denúncia  i la de formació.

Des de la vessant de denúncia vetlla perquè no es vulnerin els drets lingüístics  i es respecti el dret a utilitzar el català tant en les actuacions orals com les escrites, i es fa càrrec de tramitar totes les queixes que  li fan arribar les col·legiades i els col·legiats per tal que es restitueixin els drets lingüístics vulnerats i es deixin sense efecte resolucions com ara les exigències de traducció.

Des de la vessant de formació posa a disposició de les col·legiades i col·legiats les eines lingüístiques necessàries perquè l’advocacia assoleixi uns coneixements adequats de llenguatge jurídic en català per mitjà dels enllaços que ens facilita el CICAC.   L’objectiu és aconseguir que es pugui treballar en qualsevol àmbit del dret en català amb plena normalitat. Dins d’aquests enllaços hi ha també els formularis dels recursos que cal interposar contra les resolucions  judicials que no respecten aquest dret, com els recursos de reposició contra exigències de traducció i les negatives a tramitar els procediments en català.

La Comissió també assisteix mensualment a les reunions amb el CICAC per planificar els cursos de català que s’organitzen periòdicament,  participar en  activitats de foment de la nostra llengua dins l’àmbit judicial, i posar en comú amb la resta de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya les problemàtiques que sovint deriven de l’ús del català, encara minoritari, a l’administració de justícia.

President: Sr. David Garrido Valeri

Vocals: Sr. Eduard Torrent Puig

            Sr. Jordi Vilà Vilà