Sentència del TC en relació amb l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics

16/04/2019

El Ple del Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat núm. 6367-2017 interposat pel president del Govern central, contra els articles 4.1, 51 a 68 i la disposició final setena, apartat a), de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

En concret, la Sentència declara la inconstitucionalitat de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics, i la consegüent nul·litat dels articles 51 a 68, i la disposició final setena, apartat a), de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Així ho recull el Butlletí Oficial de les Corts Generals núm. 525, de 12 d’abril 2019, que ordena la publicació de la Sentència del Tribunal Constitucional al BOE.

L'impost, que va ser aprovat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), va entrar en vigor l’1 d’abril de 2017.

 

Font i Foto: Gencat.cat