L'Audiència de Girona suspèn els recursos contra els desnonaments

28/02/2017
 
Paralitza els procediments de manera temporal fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea respongui als aclariments demanats pel Tribunal Suprem

 

L'Audiència Provincial de Girona ha acordat suspendre temporalment la tramitació dels recursos interposats contra les sentències dictades pels Jutjats de Primera Instància en procediments relatius a contractes de préstec (en la majoria, hipoteques) en els quals es qüestioni el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat.

 

Aquesta clàusula és la que permet al creditor instar la resolució del contracte hipotecari amb el consumidor i iniciar un procediment per desnonar-lo, essent suficient que hagi deixat de pagar alguna quota o els interessos.

 

La decisió de la sala civil de l'Audiència s'ha adoptat a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doni resposta a les peticions d'aclariment plantejades pel Tribunal Suprem.

 

La suspensió acordada per l'Audiència afecta, majoritàriament, als procediments d'execució hipotecària. I, també als procediments declaratius, aquells instats pel deutor en els quals únicament es demana que es declari la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat. De moment, segons ha declarat el president de l'Audiència, Fernando Lacaba, al diari El Punt, una setantena de recursos haurien quedat paralitzats a Girona, però no es descarta que se n'aturin més.

 

La de Girona, no és la primera audiència provincial que adopta un acord d'aquest tipus. Ara fa una setmana, la de Castelló ja es va pronunciar en termes similars.

 

Les preguntes del Suprem al Tribunal Europeu

 

Tot plegat neix d'una qüestió prejudicial del Tribunal Suprem al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) sorgida en relació a un recurs de cassació interposat per Abanca Corporació Bancària contra la sentència de l'Audiència Provincial de Pontevedra, en la qual es declarava la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat.Les preguntes que l'alt tribunal espanyol ha formulat són les següents:

 

  1. Si en les clàusules que permeten el venciment anticipat per qualsevol impagament de capital o interessos es pot apreciar la abusivitat solament del pacte relatiu a l'impagament d'una quota, mantenint-se la validesa del pacte en els casos restants. És a dir, sobre la possibilitat de separabilitat dels diferents elements autònoms d'una clàusula amb diversos enunciats.
  2. Si un tribunal nacional té facultats per determinar, després de declarar l'abusivitat d'aquesta clàusula, que l'aplicació supletòria del dret nacional, encara que determini l'inici de l'execució hipotecària contra un consumidor, és més avantatjosa per a aquest que sobreseure aquest procés i quedar exposat a una execució ordinària, després d'una sentència ferma en un judici declaratiu.