Forcadell podria ser condemnada a fins a 6 anys de presó

19/08/2016

La plataforma Libres e Iguales ha presentat avui davant de la Fiscalia General de l'Estat una denúncia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per la seva "reiterada desobediència a les resolucions del Tribunal Constitucional". En la denúncia, la plataforma detalla quins són els delictes que se li imputen i quines són les penes que li podrien caure. 

Incompliment de resolucions

Segons la denúncia, la Resolució del Parlament aprovada el passat 27 de juliol, on es van aprovar les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent i es van iniciar els tràmits del procés de desconnexió, constitueix un delicte de desobediència greu a la autoritat judicial i penat per l'article 410.1 del Codi Penal.

Article 410.1

Aquest article assegura que les autoritats o funcionaris públics que es neguessin obertament a donar el degut compliment a resolucions judicials, decisions o ordres de l'autoritat superior, dictades dins de l'àmbit de la seva respectiva competència i revestides de les formalitats legals, incorreran en la pena de multa de tres a dotze mesos i inhabilitació especial per a treball o càrrec públic per un temps de sis mesos a dos anys.

Patrimoni

La denúncia també especifica que si les investigacions posessin de manifest, –i matisa: "com sembla indicar"–, una gestió deslleial dels fons públics confiats pel Parlament de Catalunya, que n'impliqués la desviació de la seva finalitat lícita i la seva destinació a activitats prohibides pel TC, la denúncia s'estendria als següents articles del Codi Penal:

Article 432

  1. L'autoritat o funcionari públic que cometés el delicte de l'article 252 sobre el patrimoni públic, serà castigat amb una pena de presó de dos a sis anysinhabilitació especial per a càrrec o treball públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de sis a deu anys.

  2. S'imposarà la mateixa pena a l'autoritat o funcionari públic que cometés el delicte de l'article 253 sobre el patrimoni públic.

  3. S'imposaran les penes de presó de quatre a vuit anys iinhabilitació absoluta per temps de deu a vint anys si en els fets que es refereixen els dos números anteriors s'hagués presentat alguna de les circumstàncies següents:

  • s'hauria causat un greu dany o destorb al servei públic, o

  • el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedís de 50.000 euros. Si el valor del perjudici causat o dels béns o efectes apropiats excedís de 250.000 euros, s'imposarà la pena en la seva meitat superior, podent arribar-se fins a la superior en grau.

Article 433

Els fets a què es refereix l'article anterior seran castigats amb una pena de presó d'un a dos anys i multa de tres mesos i un dia a dotze mesos, i en tot cas inhabilitació especial per a càrrec o lloc de feina públic i dret de sufragi passiu per un temps d'uns cinc anys, quan el perjudici causat o el valor dels béns o 13 valors apropiats sigui inferior a 4.000 euros.

Article 433 bis

  1. L'autoritat o funcionari públic que, de forma idònia per causar un perjudici econòmic a l'entitat pública de la qual depengui, i fora dels supòsits previstos a l'article 390, falsegés la seva comptabilitat, els documents que hagin de reflectir la seva situació econòmica o la informació continguda en els mateixos, serà castigat amb la pena d'inhabilitació especial per a un lloc de feina o càrrec públic per un temps d'un a deu anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

  2. Amb les mateixes penes es castigarà a l'autoritat o funcionari públic, que de forma idònia per causar un perjudici econòmic a l'entitat pública de la qual depengui, faciliti a tercers informació mentidera relativa a la situació econòmica de la mateixa o algun dels documents o informacions a què es refereix l'apartat anterior.

  3. Si s'arribés a causar el perjudici econòmic a l'entitat, s'imposaran les penes de presó d'un a quatre anysinhabilitació especial per a un lloc de feina o càrrec públic per temps de tres a deu anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

 

Font i foto: ElNacional.cat