CONVOCATÒRIA ELECTORAL 2020

28/07/2020

CONVOCATÒRIA ELECTORAL

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN

 

DIA 29 DE JULIOL DE 2020, de 10 a 18 hores,

 a la sala d’actes de la seu col·legial

 

El sotasignat, Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 25.6.2020 i d’acord amb el que disposen l’art. 36 i concordants de l’Estatut del Col·legi de l’Advocacia de Girona, per la present procedeixo a fer pública la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels membres de la Junta de Govern del Col·legi.

 

1.- La votació tindrà lloc a la seu col·legial el dia 29 de juliol de 2020, essent l’horari de votació de les 10 del matí a les 6 de la tarda, ininterrompudament. Una vegada tancades les urnes, a les 18:00 hores, es procedirà a l’escrutini dels vots, a la seu col·legial.

 

El vot és personal, secret i indelegable. El vot s’emetrà el mateix dia de les eleccions, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat pel col·legiat/da elector/a davant la taula electoral que correspongui, a través del seu carnet de col·legiat, document nacional d’identitat, passaport o targeta de residència.

 

Per a la celebració de l’elecció es constituirà la mesa electoral a la seu del Col·legi.

 

Els candidats i candidatures podran designar un interventor per a la mesa electoral.

 

En la mesa electoral es trobaran les urnes separades pels vots dels col·legiats i col·legiades exercents i no exercents.

 

Constituïda la mesa electoral, el president indicarà el començament de la votació, i a l’hora prevista per finalitzar-la es tancaran les portes i tan sols votaran els col·legiats i col·legiades que es trobin dins. Finalment podran votar els membres de la mesa.

 

Els votants hauran d’acreditar a la mesa electoral la seva personalitat. La mesa comprovarà la inclusió del votant en el cens i tot seguit introduirà la papereta doblegada a la urna corresponent.

 

Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, llegint en veu alta totes les paperetes. Seran declarats nuls aquells vots que continguin expressions alienes al contingut estricte de la votació o que continguin ratllades o raspadures i parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un determinat càrrec, ho facin proposant el nom d’una persona que no sigui candidata o que ho sigui per a un altre càrrec i quan es proposi un nombre de candidats per al càrrec superior al d’elegibles. La papereta serà vàlida respecte al vot per als altres càrrecs que no tinguin els defectes esmentats.

Seran vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de càrrecs que se sotmeten a l’elecció.

 

2.- Col·legiats/des amb dret a vot: S’exposaran al tauler d’anuncis del Col·legi les llistes separades de col·legiats i col·legiades exercents i no exercents amb dret a vot, constituïdes per totes les persones que tinguin la condició de col·legiades tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions i que no estiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també es referirà a la situació col·legial existent tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions, és a dir, a la data de 26 de març de 2020.

 

Les llistes del cens electoral es podran consultar a partir del dia 26 de juny 2020, a la seu del Col·legi, en qualsevol moment abans de la votació, a l’objecte de comprovar-ne la correcta inclusió, i en el seu cas fer-ne impugnació.

 

El vot dels col·legiats i col·legiades en exercici tindrà doble valor que el d'aquells que no exerceixen (art. 41 de l’Estatut del Col·legi).

 

3.- Els càrrecs que són objecte d’elecció per expiració de mandat són els següents:

 

Diputat 2n

Diputat 4r

Diputat 5è

Diputat 6è

Diputat 7è

Diputat 8è

Diputat 10è

Diputat 11è

Tresorer

 

           

4.- Candidats/tes: Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran entre tots els col·legiats i col·legiades en exercici  residents en la demarcació del Col·legi sempre que no estiguin inclosos en cap de les situacions següents:    

 

a) Estar condemnats/des per sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics, mentre aquestes subsisteixin.

b) Haver estat sancionats/des disciplinàriament en qualsevol col·legi d’advocats/des, mentre no hagin estat rehabilitats/des-

c) Ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional.

 

Per als càrrecs de la Junta objecte d’elecció caldrà una antiguitat de dos anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.

 

Seran elegits/des per un període de quatre anys.

 

5.- Candidatures: Les candidatures hauran de presentar-se presencialment per escrit i davant de la Secretaria del Col·legi dins els 15 dies següents a la convocatòria d’eleccions, és a dir, el termini de presentació finalitza del dia 17.7.2020, a les 15.00 hores.

 

Les candidatures podran ser conjuntes o individuals.

 

Les candidatures conjuntes hauran de respectar el principi de representació equilibrada entre dones i homes.

 

Cap col·legiat/da podrà presentar-se a més d’un càrrec, i les candidatures seran subscrites exclusivament pels mateixos/es candidats/tes.

 

Les candidatures es publicaran al tauler d’anuncis i es comunicaran als interessats, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

 

6.- Proclamació de candidats/tes: La Comissió Electoral, el dia 20.7.2020, proclamarà candidats/tes aquells/es que reuneixin els requisits legals establerts, considerant electes els que no tinguin oponent.

 

Es publicarà al tauler d’anuncis i es comunicarà als interessats/des, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

 

8.- Per acord de la Junta de Govern, la Comissió Electoral,  estarà composada pels següents col·legiats i col·legiades:

 

            - Sr. Salvador Capdevila i Bas (President)

            - Sr. Jordi Sanabras Colomer (Vocal)

            - Sra. Joana Flores Romero (Secretària)

 

            - Sr. Xavier Soro Mas (President suplent)

            - Sra. Anna Díez García (Vocal suplent)

                  - Sr. Enric Revoltós Gómez (Secretari suplent)

 

 

 

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà

AdjuntMida
PDF icon CONVOCATÒRIA ELECTORAL 2020 .pdf292.78 KB