LLUITANT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.

08/03/2018

LLUITANT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES.

8 de març,

Dia internacional de les dones

 

Circular 49/2018 

 

Benvolgut/uda company/a,

 

Amb motiu de la celebració del Dia internacional de les dones, el Col·legi d'Advocats de Girona se suma a les reivindicacions que des del moviment feminista s’estan visibilitzant per tal d'erradicar les desigualtats que pateixen les dones en tots els àmbits socials i laborals, i que enguany s’expressen a més amb una vaga laboral. Convidem al conjunt de la societat a adherir-se a les iniciatives que es duran a terme demà en foment dels drets de les dones, i a continuar-les més enllà d’aquest dia.


Davant la violència masclista que es manifesta de diverses formes, sovint normalitzades pels usos que sustenten la societat patriarcal, cal activar els canvis legislatius necessaris i fomentar mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.


La igualtat no hauria de ser mai una exigència, ja que és una evidència!


El Col·legi d’Advocats de Girona, conscient de la desigualtat encara existent en la situació laboral entre dones i homes, també a l'advocacia, va adoptar a la passada Assemblea l’acord de no meritar la quota col·legial a les col·legiades exercents que durant el transcurs de l’any en curs esdevinguin mares, així com reduir el 50% de la quota a les companyes que ho foren durant l’any 2017. Està previst que aquesta mesura es continuï aplicant en els propers anys a totes les col·legiades que siguin mares. 

 

Cordialment,

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà

 

Girona, 8 de març de 2018

 

 

 

 

 

ACORD REGULADOR DE L’EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓ DE QUOTES COL·LEGIALS PER MATERNITAT

 

La Junta de Govern del ICAG, com un pas més en la lluita  per assolir la igualtat entre homes i dones,  afavorir  la igualtat de condicions en l’ exercici professional i facilitar la conciliació de la vida professional amb la maternitat, en compliment de l’acord de l’Assemblea General ordinari de col·legiats de data 19/12/2017,  prèvia deliberació per unanimitat, adopta el següent:

 

ACORD SOBRE L’EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓ DE QUOTES COL·LEGIALS PER MATERNITAT:

 

Primer.-    Les col·legiades que siguin mares a partir del dia 1 de gener de 2018, tindran dret a l’exempció del 100%  de la quota col·legial, inclosa la part  que es paga al Consell de l’Advocacia de Catalunya i al Consejo General de la Abogacia Española.

Aquesta exempció tindrà una durada d’un any.

 

Segon.- Les col·legiades hauran de sol·licitar-ho per escrit a la secretaria del col·legi, en el període màxim d’un mes des de la data del naixement o de la resolució d’adopció del fill/a,  o en qualsevol cas en el termini d’un mes des de la  data  de comunicació d’aquest acord i publicació en el web col·legial.

 

Caldrà adjuntar a la petició indicada un document acreditatiu del naixement o resolució d’adopció, així com estar d’alta com a col·legiada en exercici, i al corrent de totes les obligacions col·legials.

 

Tercer.  Les col·legiades que hagin estat mares durant l’any 2017 tindran dret a la bonificació del 50% de la quota col·legial corresponent a l’any 2018.

 

A tals efectes  hauran de sol·licitar-ho per escrit a la secretaria del col·legi, en el termini màxim d’un mes a partir de la data  de comunicació d’aquest acord i publicació en el web col·legial.

Caldrà adjuntar a la petició el certificat de  naixement  o resolució d’adopció del seu fill/a,  i complir els mateixos requisits exigits a l’apartat segon d’aquest acord.

 

Quart.-  Si el naixement o adopció del fill/a es produeix  una vegada s’ha fet efectiva una part o la totalitat de la quota de l’any en curs, o la corresponent a l’any 2017 en els supòsits de l’apartat tercer, la col·legiada podrà optar entre la devolució de la quota satisfeta durant aquell any, o bé no pagar la quota equivalent  l’any següent. 

Aquesta opció l’haurà de comunicar al moment que sol·liciti l’exempció de la quota per causa de maternitat en els termes regulats en l’apartat segon d’aquest acord,  indicant si vol que se li retorni el que ja ha pagat o se li imputi a l’exercici següent.

 

Cinquè.  La Junta de Govern  resoldrà en el termini màxim d’un mes  sobre la procedència de l’exempció o bonificació interessada,  i  ho comunicarà a la  col·legiada amb expressió en el seu cas de la data d’inici i finalització del període d’exempció o l’import de la bonificació.

 

Sisè.- Aquest acord entrarà en vigor en el moment que l’aprovi la Junta de Govern del ICAG i tindrà efectes a partir de la seva publicació al web col·legial, sens perjudici de la comunicació a tots els col·legiats.

 

Girona, 28 de febrer de 2018