Comissió de Responsabilitat Civil

 

La Comissió de Responsabilitat Civil de l’ICAG és l’encarregada d’examinar les pòlisses de responsabilitat civil que emparen l’exercici professional dels nostres col·legiats i col·legiades, les seves condicions i les cobertures concretes.

 

La Comissió pot intervenir en aquells sinistres concrets en què així ho requereixi la companyia asseguradora o en els quals s’hagi pactat la seva intervenció.

 

La Comissió de Responsabilitat Civil de l’ICAG examina, en cas necessari, els supòsits de declaracions de sinistres ad cautelam, i està a disposició dels col·legiats i col·legiades per a aclarir qualsevol dubte sobre totes les actuacions que puguin comportar reclamacions de responsabilitat civil derivades de l’activitat professional.

 

Presidenta:     Sra. Marta Alsina Conesa
 

Vocal:                Sr. Josep Rubio Serra

                            Sr. David Ripoll Teixidó