CONVOCATÒRIA ELECTORAL

Dia: 
dilluns, 18 juny, 2018 - 10:00
Lloc: 
Sala d’actes de la seu col•legial
Organitza: 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona

CONVOCATÒRIA ELECTORAL

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN

DIA 18 DE JUNY DE 2018, de 10 a 18 hores,

 a la sala d’actes de la seu col·legial

El sotasignat, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 16.5.2018 i d’acord amb el que disposen l’art. 36 i concordants de l’Estatut del Col·legi d’Advocats de Girona, per la present procedeixo a fer pública la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels membres de la Junta de Govern del Col·legi.

1.- La votació tindrà lloc a la seu col·legial el dia 18 de juny de 2018, essent l’horari de votació de les 10 del matí a les 6 de la tarda, ininterrompudament. Una vegada tancades les urnes, a les 18:00 hores, es procedirà a l’escrutini dels vots, a la seu col·legial.

El vot és personal, secret i indelegable. El vot s’emetrà el mateix dia de les eleccions, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat pel col·legiat elector davant la Mesa electoral a través del seu carnet de col·legiat, document nacional d’identitat, passaport o targeta de residència.

Per a la celebració de l’elecció es constituirà la Mesa electoral a la seu del Col·legi.

Els candidats i candidatures podran designar un interventor per a la Mesa electoral.

En la Mesa electoral es trobaran les urnes separades pels vots dels col·legiats exercents i no exercents.

Constituïda la Mesa electoral, el president indicarà el començament de la votació, i a l’hora prevista per finalitzar-la es tancaran les portes i tan sols votaran els col·legiats que es trobin dins. Finalment podran votar els membres de la Mesa.

Els votants hauran d’acreditar a la Mesa electoral la seva personalitat. La Mesa comprovarà la inclusió del votant en el cens i tot seguit introduirà la papereta doblegada a la urna corresponent.

Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, llegint en veu alta totes les paperetes. Seran declarats nuls aquells vots que continguin expressions alienes al contingut estricte de la votació o que continguin ratllades o raspadures i parcialment nul·les les paperetes que, en votar a favor d’un determinat càrrec, ho facin proposant el nom d’una persona que no sigui candidata o que ho sigui per a un altre càrrec i quan es proposi un nombre de candidats per al càrrec superior al d’elegibles. La papereta serà vàlida respecte al vot per als altres càrrecs que no tinguin els defectes esmentats.

Seran vàlides les paperetes que votin un nombre inferior al nombre de càrrecs que se sotmeten a l’elecció.

2.- Col·legiats amb dret a vot: S’exposaran al tauler d’anuncis del Col·legi les llistes separades de col·legiats exercents i no exercents amb dret a vot, constituïdes per totes les persones que tinguin la condició de col·legiades tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions i que no estiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també es referirà a la situació col·legial existent tres mesos abans de la data de la convocatòria de les eleccions, és a dir, a la data de 16 de febrer de 2018.

Les llistes del cens electoral es podran consultar a partir del dia 16 de maig de 2018, a la seu del Col·legi, en qualsevol moment abans de la votació, a l’objecte de comprovar-ne la correcta inclusió.

La inclusió o exclusió a les llistes d’electors podrà impugnar-se davant de la Comissió Electoral dintre del termini de cinc dies següents a la finalització del període de consulta de les llistes. La Comissió ho resoldrà i notificarà a les persones interessades dins dels cinc dies següents a l’expiració del termini per formular impugnacions.

El vot dels col·legiats en exercici tindrà doble valor que el d'aquells que no exerceixen (art. 41 de l’Estatut del Col·legi).

3.- Els càrrecs que són objecte d’elecció per expiració de mandat són els següents:     

  • Degà
  • Diputat 1r
  • Diputat 3r
  • Diputat 9è
  • Bibliotecari-comptador
  • Secretari

4.- Candidats: Els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran entre tots els col·legiats en exercici  residents en la demarcació del Col·legi sempre que no estiguin inclosos en cap de les situacions següents:   

a) Estar condemnats per sentència ferma que comporti la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics, mentre aquestes subsisteixin.

b) Haver estat sancionats disciplinàriament en qualsevol col·legi d’advocats, mentre no hagin estat rehabilitats.

c) Ser membres d’òrgans rectors d’un altre col·legi professional.

Per al càrrec de degà, diputat 1r i secretari caldrà una antiguitat de deu anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.

Per als altres càrrecs de la Junta caldrà una antiguitat de dos anys de col·legiació com a exercent resident en el Col·legi.

Seran elegits per un període de quatre anys.

5.- Candidatures: Les candidatures hauran de presentar-se presencialment per escrit i davant de la Secretaria del Col·legi dins els 15 dies següents a la convocatòria d’eleccions, és a dir, el termini de presentació finalitza del dia 6.6.2018, a les 19.00 hores.

Les candidatures podran ser conjuntes o individuals.

Les candidatures conjuntes hauran de respectar el principi de representació equilibrada entre dones i homes.

Cap col·legiat podrà presentar-se a més d’un càrrec, i les candidatures seran subscrites exclusivament pels mateixos candidats.

Les candidatures es publicaran al tauler d’anuncis i es comunicaran als interessats, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

6.- Proclamació de candidats: La Comissió Electoral, el dia 7.6.2018, proclamarà candidats aquells que reuneixin els requisits legals establerts, considerant electes els que no tinguin oponent.

Es publicarà al tauler d’anuncis i es comunicarà als interessats, sens perjudici que el Col·legi pugui enviar comunicacions individuals als seus membres.

8.- Per acord de la Junta de Govern, la Comissió Electoral,  estarà composada pels següents col·legiats:

            - Sr. Salvador Capdevila i Bas (president)

                 - Sra. Glòria Samblàs González (vocal)

                 - Sra. Anna Díez García (secretària)

            - Sr. Joan Ferrer Illa (president suplent)

                 - Sra. Glòria Camps Ferrer (vocal suplent)

            - Sr. Mateu Marcó Güell (secretari suplent)

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà                                                                                                                  Girona, 16 de maig de 2018

dimecres, 16 maig, 2018 - 19:15
AdjuntMida
PDF icon Convocatòria electoral633.85 KB